Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nowi Uczestnicy zrekrutowani!

Opublikowano: poniedziałek, 26, styczeń 2015

     7 stycznia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie odbyło się spotkanie z osobami, które w drodze rekrutacji prowadzonej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, Kierownika Projektu oraz Pracownika Socjalnego zostały wybrane do udziału w projekcie systemowym pn. "Jesteśmy najlepsi". Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z proponowanymi formami wsparcia, tj. w ramach aktywizacji zawodowej – przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, aktywizacji społecznej – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, aktywizacji edukacyjnej – organizacja kursów specjalistycznych oraz aktywizacji zdrowotnej – organizacja terapii psychologicznej.

      Do udziału w projekcie zakwalifikowały się 4 osoby, w tym 3 kobiet i 1 mężczyzna. Zgodnie z zasadą równości szans nikt nie był dyskryminowany ze względu na płeć. Wszyscy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkają na terenie gminy Czchów, są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej oraz posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne.

    Uczestnicy Projektu zostali poinformowani, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    Kolejnym punktem spotkania było omówienie dokumentów znajdujących się w teczkach uczestników, a następnie każdy otrzymał dokumenty do podpisu, m. in. deklarację dobrowolnego przystąpienia do projektu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, umowę uczestnictwa w PAL oraz szereg innych dokumentów wynikających ze specyfiki projektu.

    W 2015r. działania projektowe zakończą się wraz z końcem marca.

Odsłony: 723