Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie - kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czchów

Opublikowano: czwartek, 27, luty 2020

      Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

     W związku z powyższym na podstawie art. 9 ust. 1 wyżej wym. ustawy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie rozpoczną w miesiącu lutym 2020 r. kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów.

     Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wym. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne w Urzędzie Miejskim pod nr tel.: 14 66 21 722 lub na stronie internetowej: www.czchow.pl.

UWAGA!

Ogłoszenie nie dotyczy nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem

Burmistrz Czchowa
(-) mgr Marek Chudoba

Do pobrania:

Odsłony: 680