Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego"

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

Klub integracji społecznej    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że realizuje projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – projekty konkursowe na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r., nr RMMP.09.01.02-12-0275/17-00 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
     Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.
Szczegółowe informacje o projekcie dostepne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16.

Odsłony: 368