Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

Cześć robocza:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
  4. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
  5. zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 717 położnej w miejscowości Czchów,
  6. zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania,
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2018 roku.
 5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Raport o stanie oświaty za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Komunikaty i informacje.

Część uroczysta:

 1. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Czchowie na koniec kadencji 2014-2018.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 250