Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 20, luty 2019

RM w Czchowie    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków-Równia i Szotówka, gm. Czchów”,
  4. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
  5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  6. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020,
  7. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,
  8. przyjęcia Regulaminu określającego  zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu  „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji  zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej  emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji –  paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020”,
  9. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów,
  10. planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2019 rok,
  11. planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów w 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad

mgr Alicja Mordarska
Przewodniczący Rady

Transmisja z obrad będzie dostępna na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Czchowie:  https://www.youtube.com/channel/UCxUWYZou1-tGJDX_I6WY-0A

Odsłony: 490