Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 21, czerwiec 2019

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali kina "Baszta" w Czchowie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2018 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:

 1. przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,
 2. debata nad raportem,
 3. przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2018r. i podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2018 rok:

● wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2018r.,

● przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,

● przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2018rok,

● przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2018rok,

● dyskusja

● podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok,

b) absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2018 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”
 2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
 4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
 5. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2019 roku,
 6. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,
 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2018,
 8. zmiany uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów,
 9. zasad udzielania zniżek  z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  dla dyrektorów przedszkoli i szkół  każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze  w  szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,  terapeutów  pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów,
 10. powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i oświadczenia.

8. Komunikaty i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Alicja Mordarska

Odsłony: 307