Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Czchowa

Opublikowano: czwartek, 09, kwiecień 2015

Zarządzenie Nr 50/2015
Burmistrza Czchowa
z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 zm. poz. 645 i 1318), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 10  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", zmiany: Uchwała Nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 roku, Uchwała Nr XXXIV/203/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014 roku oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zarządzam, co następuje: 

 § 1

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2015
Burmistrza Czchowa
z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów,

którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

I. Ochrona i promocja zdrowia - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 3200 zł.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

w zł

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Dzień dla zdrowia”

3200

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 8800 zł.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

„IV Festiwal Uśmiechu”

3600

2.

Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI

„Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”

2000

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Przez historię do współczesności”

3200

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 9000 zł.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

„II Majówka na sportowo – Dzień Sportu w Domosławicach”

1000

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Zdrowo i sportowo”

2000

3.

Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI

„III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”

6000

 

Skan oryginalu zarządzenia w wersji papierowej

Odsłony: 1296