Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, październik 2015

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 9.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok,
  b) zmiany Uchwały Nr II/24/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015-2023,
  c) zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Brzesku,
  d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku.
 4. Raport o stanie oświaty.
 5. Informacja o rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Czchów na tle bazy sportowej, działalność klubów, sport lokalny.
 6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
 7. Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Gminę Czchów oraz perspektywy zewnętrznego dofinansowania dla zamierzeń rozwojowych Gminy Czchów.
 8. Informacja o realizacji bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2015r.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Komunikaty i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 1206