Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie.

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok,
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016,
c) podatku od nieruchomości na 2016 r.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
e) zamiany nieruchomości,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
g) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Czchów,
h) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji,
i) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pana Jerzego Kornasia na uchwałę Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. Nr VIII/94/2015 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

4. Informacja o stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Odsłony: 1047