Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 21, grudzień 2015

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.1515)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. częściowejzmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok;
  2. zmiany Uchwały Nr II/24/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015-2023;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
  4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018;
  5. częściowej zmiany uchwały nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  ustalenia Regulaminu targowiska stałego „ Mój Rynek” w Czchowie;
  6. przyjęcia Programu gospodarki wodno-ściekowej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czchów na lata 2016-2020;
  7. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów;
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Czchów do Subregionalnego Projektu Transportowego pn. „Subregionalna Infrastruktura Transportowa”;
  9. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2016 rok;
  10. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2016 rok;
  11. budżetu gminy Czchów na 2016 – przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz autopoprawek Burmistrza Czchowa do projektu budżetu Gminy Czchów na 2016 r.;
  12. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2016-2023.
 4. Omówienie kwestii związanych z przyszłością nieruchomoścki komunalnej Miasta Limanowa położonej w Czchowie przy ul. Sądeckiej 79.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu informacji zawartych w oświadczeniach
  o stanie majątkowym przeprowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego w Brzesku.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 1078