Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, maj 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czchów za 2013 r. i z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2013 r. – podjęcie uchwały.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa:
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
    z wykonania budżetu za 2013 r. Gminy Czchów,
   • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i towarzyszącej wnioskowi opinii RIO.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
    w Czchowie za 2013 rok,
   2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
    i Rekreacji w Czchowie za 2013r, ,
   3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za 2013 rok,
   4. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXIII/283/2013 Rady Miejskiej
    w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 r.,
   5. częściowej zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
    25 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
    i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
   6. dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1346/8 o pow. 0,1437 ha zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Czchów przy ul. Sądeckiej 6,
   7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Czchów,
   8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów,
   9. częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie,
   10. utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 1. Informacja o przygotowaniu Gminy Czchów do sezonu turystycznego w 2014 roku.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Odsłony: 1560