Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Dofinansowanie modernizacji drogi Jurków-Równia

Opublikowano: wtorek, 10, kwiecień 2018

Czytaj więcej...     W ramach starań podjętych już pod koniec 2017 roku Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Jurków-Równia. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Droga ta łączy bezpośrednio drogę krajową 75 Brzesko-Krynica z Kąpieliskiem „Chorwacja”. Inwestycja ma na celu poprawę stanu obsługi komunikacyjnej przyległego terenu poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi, a tym samym polepszenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i ruchu pieszego. Z pomocą programu wyremontowane zostanie przeszło 2 km drogi, powstanie prawie 1,5 km chodnika oraz 1 km kanalizacji deszczowej. W ostatnich dniach zawarta została umowa z wykonawcą, który już przystąpił do prac budowlanych.

Czytaj więcej...

Skrócone godziny pracy Urzędu w Wielki Piątek

Opublikowano: czwartek, 29, marzec 2018

    Uprzejmie informujemy, że 30 marca (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7.30 - 13.00. Przepraszamy, za ewentualne utrudnienia.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, marzec 2018

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz.U. z 2017, poz. 2232, Dz.U. z 2018, poz. 130) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Informacja Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

Opublikowano: piątek, 16, luty 2018

    "Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie w celu utworzenia miejsc spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego"

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 07, luty 2018

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Czas zebrań mieszkańców

Opublikowano: poniedziałek, 05, luty 2018

    Tradycyjnie już początek roku to czas ogólnych zebrań mieszkańców, będących szansą na zapoznanie się z założeniami budżetu gminy na 2018 rok, zgłoszenie własnych pomysłów. Do najważniejszych punktów każdego z zebrań będzie uchwalenie podziału środków sołeckich na 2018 rok. Fundusze pozostające w dyspozycji sołectw są ograniczone, ale poprzez ich odpowiednie rozdysponowanie wyraźnie sugerują, co jest priorytetem do zrealizowania w danej miejscowości.

   Plan zebrań w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

Stanowisko Burmistrza Czchowa w sprawie projektowanych korytarzy drogowych nowej drogi DK75

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

     15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz posłów na sejm z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem.
      Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA.

Czytaj więcej...

Regulamin dofinansowania likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych

Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Czchowie przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku - wynik postępowania konkursowego

Opublikowano: czwartek, 28, grudzień 2017

    Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” udziela się dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej w łącznej kwocie 70 760,00 zł, w tym dotacja wojewody - 50 760,00 zł, środki własne gminy – 20 000,00 zł.

Czytaj więcej...