Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Jednostki pomocnicze

Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

    Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr telefonu służbowego
1. Bogumiła Kuboń Sołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie 609 499 218
2. Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów 669 984 764
3. Wacław Myszka Sołtys Sołectwa Domosławice 669 981 929
4. Marek Gurgul Sołtys Sołectwa Jurków 669 983 019
5. Adam Trepa
Sołtys Sołectwa Tymowa 663 864 392
6. Krzysztof Drożdżowicz Sołtys Sołectwa Złota 669 983 013
7. Ryszard Gałek Sołtys Sołectwa Piaski-Drużków 669 981 956
8. Małgorzata Maciaś
Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka 607 549 364
9. Krzysztof Szot Sołtys Sołectwa Będzieszyna 669 213 271
10. Lesław Wrona
Sołtys Sołectwa Tworkowa 693 571 817
Odsłony: 4727