Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów

Opublikowano: czwartek, 29, marzec 2018

Segregacja odpadów komunalnych     Burmistrz Czchowa  przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie danej Gminy. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów (Ochrona środowiska/odpady komunalne) http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

     Informujemy, że zgodnie z w/w ustawą, kto nie wywiązuje się z powyższych obowiązków podlega karze grzywny, a postępowanie w tych sprawach toczy się wg Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie,
pok. nr 6  lub pod nr tel. (14) 66-21-722.

 

Odsłony: 538