Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian!

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018

deklaracja odpady     Burmistrz Czchowa przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

    Przykładowe okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. zmiana miejsca zamieszkania, zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości, zamieszkanie nowo narodzonego dziecka, zamieszkanie dziecka w internacie, itp.),
  • sprzedaż nieruchomości,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością, itp.

     W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Miejski.

Wzory deklaracji do pobrania

Odsłony: 1264