Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Obowiązki podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019

odpady komunalne     Zgodnie z zapisami art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań i przedłożenia ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1627) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

     Przedmiotowe sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
2) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

     Należy pamiętać, że zgodnie z art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust.1, który przekazuje:

1) nierzetelne sprawozdanie – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;

2) po terminie sprawozdanie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Odsłony: 833