Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: wtorek, 07, listopad 2017

    Burmistrz Czchowa przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

        Osoby nie posiadające zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych proszone są o ich niezwłoczne zawarcie i zgłoszenie tego faktu w tut. Urzędzie - Referat Usług Komunalnych, Rynek 12, 32-860 Czchów pok. nr 6 w celu uzupełnienia  danych zawartych w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej w oparciu o art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

   Podmiotami aktualnie uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta  i Gminy Czchów są:

  1. Gmina Czchów, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 14 66-21-738;
  2. Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK” - Z. i S. Lis, Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec; tel. 604 515 742;
  3. Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański, Roztoka 40, 32-831 Olszyny; tel. 601 533 515; 14 66-53-740;
  4. Zmechanizowane Roboty Ziemne Transport Ścieków Jan Biernat, Gosprzydowa 140, 32-864 Gnojnik, tel. 14 66-48-178, 603 948 648.

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 6 i pok. nr 13 lub pod nr tel. 14 662 17 38, 14 662 17 22.

Odsłony: 1231