Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów zwołuję SESJĘ nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017r.,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020,
  3. zmiany uchwały Nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017,
  4. upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  5. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czchów, a Powiatem Brzeskim,
  6. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewo z gatunku dąb szypułkowy.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.