belka TOT
    Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
    Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

  1. Gmina Borzęcin: budowa 3 altan turystycznych wraz z parkingami i miejscami wypoczynku. Obiekty będą wykonane w miejscowości Borzęcin w przysiółkach Łazy
    i Borek jako infrastruktura towarzysząca szlakom rowerowym.
  2. Gmina Ciężkowice: w miejscowości Ostrusza budowa wioski rowerowej (altana drewniana wraz z elementami małej architektury). Kąśna Dolna budowa wioski rowerowej (wiata drewniana wraz z elementami małej architektury i alejkami).
  3. Gmina Czchów: Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO-HISTORYCZNYM”: prace restauratorskie przy dwóch bunkrach i okopach z okresu II wojny światowej, zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego poprzez budowę placów i alejek (powstanie m.in. ścieżka edukacyjna wzdłuż linii dawnych okopów), budowa altany z grillem, montaż ławek, stołów, koszy na śmieci, oświetlenie terenu.
  4. Gmina Iwkowa: budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa, w tym odtworzenie ziemianki.
  5. Gmina Pleśna: budowa węzła w miejscowości Łowczówek - ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km - część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego. Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżkiw miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km. Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura.
  6. Powiat dąbrowski: remont i adaptacja zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną; zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (parkingi, droga dojazdowa).
  7. Miasto Tarnów:  budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) oraz   parkingu na 18 miejsc postojowych, drogi rowerowej, chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury. Ponadto zakup i montaż siłowni zewnętrznej, infrastruktury technicznej tj. m.in. oświetlenie terenu i monitoring.
  8. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje.

Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018

Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ?

Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.