Logo WFOŚ     18 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Czchów na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów”, w kwocie do 1 712 068,66 zł.
     Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 2 105 844,46 zł.

     Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 106 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 23 214 m³/rok do oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie sieci wodociągowej, do której podłączonych zostanie 13 gospodarstw domowych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Tablica