wfos     9 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie: Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – Dyrektor ds. Dotacji i Pożyczek na realizację projektu pn.: Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”, w kwocie 2 209 480,19 zł.

    Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 2 717 660,63 zł.

    Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota, do której podłączonych zostanie 120 budynków mieszkalnych (w tym jeden budynek komunalny z dwoma lokalami mieszkalnymi),  co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 26 499  m³/rok do oczyszczalni ścieków.