Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę 2,571 km kanalizacji sanitarnej w msc. Złota, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w msc. Złota.

Logo Unii Europejskiej, herb Gminy Czchów, logo "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”