Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Gminy Czchów

18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, w kwocie 212 979,49 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 720 275,07 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złota, do której podłączonych zostanie 19 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 4 161,00  m³/rok.