belkaPL BGK

W 2023 roku Gmina Czchów kolejny raz aplikowała o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to program mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Czchów w ramach kolejnego naboru w ramach „Polskiego Ładu” otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 995 000 zł dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych. Całkowita wartość wniosku to 2,1 mln zł, a wkład własny gminy to 105 tys. zł.

LOGO Gminy czchów Polskiego Ładu Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 23 maja 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów.

Umowa ta dotyczy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na które Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej...

W 2022 roku Gmina Czchów aplikowała o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to program mający na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Gmina Czchów zawarła umowy z wykonawcami na realizację inwestycji pn.: „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”. Umowy te dotyczą robót budowlanych oraz dostaw dla przedmiotowego zadania, na które Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie utworzony inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie. Powstały obiekt zostanie wyposażony w zestawy osprzętu do przetwarzania owoców i warzyw co pozwoli na wykorzystanie potencjału surowców miejscowych producentów gminy.

W ramach postępowania przetargowego, które zostało podzielone na trzy części zostali wybrani poszczególni Wykonawcy: na roboty budowlane - Firma Usługi Remontowo-Budowlane "KORK-PYŚ" Wojciech Nowak; na dostawę i montaż urządzeń części przetwórczej i gastronomicznej - INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos oraz na dostawę wyposażenia części szkoleniowo - konferencyjnej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki.Czytaj więcej...

Powyższe umowy realizacyjne w imieniu Gminy podpisali Burmistrz Czchowa Marek Chudoba oraz Skarbnik Gminy Monika Kurzydło. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2023 roku.

Wartość podpisanych umów wynosi 2 111 641,58 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Czchów promesę, z której wynika, że ostateczna kwota dofinansowania wynosi 1 689 313,26 zł.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr OK.II.531.1.7/7.2021 w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości
144 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące 00/100).

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 9500,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Stanowi to 80% wydatkowanych środków finansowych na ten cel, 20% pokrywa Gmina Czchów.

NAZWA PROGRAMU:
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2021

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminnym Klubie Dziecięcym "MIŚ" w Czchowie
ul. Armi Krajowej 10, 32-860 Czchów

  Opis Programu

Czytaj więcej...

"REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA"

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 304 389,00

Po kliknięciu w wybrany link otworzy się odpowiednia informacja na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie

Czytaj więcej...

 

NAZWA PROGRAMU:
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2021

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminnym Klubie Dziecięcym "MIŚ" w Czchowie
ul. Armi Krajowej 10, 32-860 Czchów

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 25 028,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2021 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 980,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach o pomieszczenia związane z działalnością szkoły.

Całkowity koszt zadania – 1 576 049,21 zł.