RAPORT Z DODATKOWYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

1. Przedmiot dodatkowych konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy dodatkowych konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

3. Cel konsultacji społecznych

Istotnym elementem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji  na terenie Gminy Czchów. Celem przeprowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom obszaru Gminy Czchów proponowanego zasięgu obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.

  1. 4. Organizacja i przebieg

Dodatkowe konsultacje społeczne przeprowadzone były w terminie od 21 grudnia do 28 grudnia 2016 roku. Rozpoczęcie dodatkowego terminu konsultacji było poprzedzone Ogłoszeniem Burmistrza Czchowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów.  Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy obszaru Gminy Czchów.

W tym celu materiały konsultacyjne umieszczone zostały:

  • na stronie internetowej Gminy Czchów  www.czchow.pl;
  • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie;
  • w pok. nr 15  w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów;

Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie i elektronicznie (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie www.czchow.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul.  Rynek 12, pok. 15.

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Czchów

6. Zgłoszone uwagi

Podczas trwania  dodatkowych konsultacji nie zgłoszono uwag do wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

Podczas przeprowadzonych dodatkowych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów nie zgłoszono uwag.

Raport w wersji .pdf