Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów

1. Przedmiot konsultacji społecznych

    Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy konsultacji społecznych

     Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

3. Cel konsultacji społecznych

     Istotnym elementem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji  na terenie Gminy Czchów. Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom obszaru Gminy Czchów proponowanego zasięgu obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.

4. Organizacja i przebieg

    Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 10 listopada do 09 grudnia 2016 r. oraz w terminie 21 do 28 grudnia 2016 r.  Rozpoczęcie konsultacji było poprzedzone Ogłoszeniem Burmistrza Czchowa z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów oraz Ogłoszeniem Burmistrza Czchowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów.  Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy obszaru Gminy Czchów.

W tym celu materiały konsultacyjne umieszczone zostały:

  • na stronie internetowej Gminy Czchów  www.czchow.pl;
  • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie;
  • w pok. nr 15  w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów;
  • przedłożone w trakcie spotkań  w ramach konsultacji, które odbyły się 17 listopada w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej oraz 30 listopada 2016r. w sali Kina Baszta ul. Rynek 12, 32-860 Czchów
  • informacja o konsultacjach przekazywana była również osobiście oraz drogą mailową do radnych, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców na terenie Gminy Czchów.

    Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie i elektronicznie (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie www.czchow.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul.  Rynek 12, pok. 15. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań:  informacyjnego oraz konsultacyjnego, które odbyły się 17 listopada w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej oraz 30 listopada 2016r. w sali Kina Baszta ul. Rynek 12, 32-860 Czchów.

    Przedmiotem spotkań było przedstawienie propozycji zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów,  jak również zebranie uwag i sugestii do przedłożonego projektu uchwały.

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

    Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Czchów

6 Zgłoszone uwagi

   Podczas trwania konsultacji nie zgłoszono uwag do wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

    Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów nie zgłoszono uwag.

    W toku konsultacji zostały zorganizowane 2 spotkania: 17 listopada w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej oraz 30 listopada 2016r. w sali Kina Baszta ul. Rynek 12, 32-860 Czchów.

    Podczas spotkań omawiane były propozycje granic obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji dla Gminy Czchów.

    Spotkanie w Złotej prowadził Pan Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy, spotkanie w Czchowie prowadzili przedstawiciele firmy Grant Finance Project Pani Agnieszka Raczyńska oraz Pan Łukasz Leszczyński.

    Ponadto sprawa wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji były przedmiotem dyskusji podczas obrad Komisji problemowych Rady Miejskiej w Czchowie, które odbyły się w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Raport w pliku .pdf