Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów”

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

 1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

 

 1. Cel konsultacji społecznych

Istotnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji jest powołanie Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów określenia zasad wyznaczania jego składu oraz zasad działania. Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom obszaru Gminy Czchów proponowanych zasad wyznaczanie członków oraz zasad działania Komitetu.

 1. Organizacja i przebieg

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 23 lutego do 27 marca 2017 r. Rozpoczęcie konsultacji było poprzedzone Ogłoszeniem Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów. Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy obszaru Gminy Czchów.

W tym celu materiały konsultacyjne umieszczone zostały:

 • na stronie internetowej Gminy Czchów www.czchow.pl;

 • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie;

 • w pok. nr 15 w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów;

 • informacja o konsultacjach przekazywana była również osobiście do radnych, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz mieszkańców terenów zdegradowanych na terenie Gminy Czchów.

Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie i elektronicznie (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie www.czchow.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, pok. 15. Dodatkowo uwagi mogły być zgłaszane w formie ustnej.

 1. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Czchów

 1. Zgłoszone uwagi

Podczas trwania konsultacji nie zgłoszono uwag do zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

 1. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie do zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów nie zgłoszono uwag zarówno na załączonych formularzach jak również w formie ustnej.