RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 ”

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020.

 1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

 1. Cel konsultacji społecznych

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zaprezentowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 oraz zebranie od zainteresowanych programem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu.

Realizacja konsultacji stanowi jeden z elementów partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne stwarzają możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy rewitalizacji oraz udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji.

 

 1. Organizacja i przebieg

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 22 maja do 14 czerwca 2017 r. Rozpoczęcie konsultacji było poprzedzone Ogłoszeniem Burmistrza Czchowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020. Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy obszaru Gminy Czchów.

W tym celu materiały konsultacyjne umieszczone zostały:

 • na stronie internetowej Gminy Czchów www.czchow.pl;

 • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie;

 • w pok. nr 9 w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów;

 • przedłożone w trakcie spotkań w ramach konsultacji, które odbyły się; 26 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Domosławicach, 2 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce, 5 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. 18 ul. Rynek 12 oraz w dniu 5 czerwca 2017 roku w Remizie OSP w Tymowej.

 • informacja o konsultacjach przekazywana była również osobiście do radnych, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz mieszkańców terenów zdegradowanych na terenie Gminy Czchów.

Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie i elektronicznie (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie www.czchow.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz w Urzędzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, pok. 15. Propozycje można było również zgłaszać za pomocą ankiet ogólnych oraz skierowanych do mieszkańców obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Dodatkowo uwagi mogły być zgłaszane w formie ustnej. Łącznie ankiety wypełniły 24 osoby.

 1. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Gminy Czchów

 1. Zgłoszone uwagi

Podczas trwania konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020.

 

 1. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020 nie zgłoszono uwag zarówno na załączonych formularzach jak również w formie ustnej.

W toku konsultacji zostały zorganizowane 4 spotkania: 26 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Domosławicach, poprowadził je Sołtys Domasławic Pan Wacław Myszka, spotkanie 2 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce prowadził Pan Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy, 5 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. 18 ul. Rynek 12 prowadzone odbyło się spotkanie prowadzone przez Burmistrza Czchowa – Pana Marka Chudobę oraz przedstawicieli firmy Grant Finance Project natomiast spotkanie w dniu 5 czerwca 2017 roku w Remizie OSP w Tymowej poprowadzone zostało przez Pana Jarosława Gurgula – Sekretarza Gminy.

Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie w trybie ciągłym udzielali informacji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020 dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.