Herb Gminy Czchów

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021

Burmistrza Czchowa

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 177, zm. z 2020 r,. poz. 1486) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych na podstawie ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

  1. Pan Jarosław Gurgul – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;
  2. Pan Rafał Kopytko – koordynator gminny;
  3. Pani Wioletta Skorupska – członek;
  4. Pani Katarzyna Pachocińska-Cebula – członek.

§ 3. Gminne Biuro Spisowe w Czchowie wykonuje zadania w Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku wyszczególnione w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. i instrukcji organizacyjnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czchowa
(-) mgr Marek Chudoba

Załącznik: skan podpisanego zarządzenia (plik pdf)