Czytaj więcej...

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwWprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na edukacyjny webinar dla przedsiębiorców i firm organizowany przez DOEKO Group – Koordynatora Klastrów Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne zrzeszające ze sobą samorządy terytorialne, przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców z regionu działania klastra.

Spotkanie on-line, odbędzie się 28 września 2022 r. o godzinie 11:00. Dotyczyć będzie możliwości zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dla firm i przedsiębiorców.

Link do rejestracji na spotkanie https://doekogroup.clickmeeting.com/webinar-przedsiebiorcy

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że trwa czwarta edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolski. Plebiscyt służy przede wszystkim wspieraniu rozwoju turystyki w regionie, dobrych praktyk, wartościowej oferty i  produktów turystycznych w Małopolsce.

Z końcem sierpnia zakończyło się zgłaszanie kandydatur w 6 kategoriach: Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna, Najciekawszy szlak turystyczny, Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne, Unikatowa atrakcja turystyczna, Sielskie klimaty - wypoczynek blisko natury, W gościnie – oferta kulinarna

Do II etapu, polegającego na głosowaniu internautów, zakwalifikowano 128 kandydatur. 

Bardzo liczymy, że nie tylko zagłosujecie Państwo w plebiscycie, ale także pomożecie nam w rozpowszechnieniu informacji o głosowaniu w Waszych społecznościach. 

Głosowanie w konkursie jest niezwykle proste!

Wystarczy wejść na stronę konkursu konkurs.visitmalopolska.pl między 8 a 27 września, wypełnić prosty formularz on-line wskazując jedną kandydaturę w każdej kategorii i uzupełnić niezbędne dane. Na adres e-mail podany w formularzu otrzymacie Państwo link aktywacyjny – koniecznie trzeba go kliknąć. Bez potwierdzenia głos będzie nieważny. Wszystko po to, by zapewnić równe szanse! Uwaga: głosować  można tylko jeden raz!

Po zakończeniu głosowania internautów Kapituła Konkursu dokona oficjalnego zatwierdzenia wyników. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają tytuł laureata w poszczególnych kategoriach. Dwaj kolejni kandydaci z odpowiednio mniejszą liczbą punktów zostaną wyróżnieni. Laureaci zostaną zaprezentowani podczas uroczystej Gali, nie później niż 28 października.

Wygrana lub wyróżnienie w konkursie to ogromna szansa na promocję i poznanie malowniczych miejsc i wartościowych inicjatyw turystycznych z jak najlepszej strony! 

Razem z nami stwórzcie mapę Turystycznych Skarbów Małopolski i zagłosujcie już dziś: konkurs.visitmalopolska.pl

 

Czytaj więcej...

W dniach od 23 września do 1 października 2022 r. na terenie Województwa Małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepienie będzie wykonywane metodą zrzutów z samolotów lub poprzez wyłożenie. Z akcji szczepienia wyłączone są tereny zabudowane i akweny wodne.

Szczepionka

Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs”, jest w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego, o wymiarach około 40x40x15mm, masie około 18-19g. Płynna szczepionka zawarta jest w plastykowej, szczelnie zamkniętej folią aluminiową, kapsułce/blistrze. Kapsułki/blistry są odpowiednio oznakowane i łatwe do rozpoznania – koloru różowego. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Całość umieszczona jest w przynęcie zawierającej substancje wabiące lisy.

Lisy wyczuwają przynętę nawet z dużej odległości. Podczas próby konsumpcji przynęty dochodzi do uszkodzenia kapsułki/blistra ze szczepionką, po jej przegryzieniu następuje zetknięcie się wirusa z błonami śluzowymi i zawartość szczepionki dostaje się do jamy ustnej lisa. Przez błony śluzowe wirus szczepionki dociera do organizmu powodując jego uodpornienie.

Warto wiedzieć:

1. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy również zwrócić uwagę, na fakt, iż „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, iż staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

2. Wielokrotne badania potwierdzają, iż przynęta nie jest niebezpieczna dla ludzi. Jednakże należy zachować ostrożność, gdyż szczepionka zawiera osłabiony wirus wścieklizny. Dla zdrowia ludzkiego może stanowić pewne niebezpieczeństwo w momencie nie zachowania odpowiedniej ostrożności i zaleceń. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa konkretne sposoby zachowania się w momencie znalezienia blistra/kapsułki. W przypadku, kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz wszystkie inne części ciała, które zetknęły się płynną szczepionką. W takich przypadkach należy natychmiast skonsultować się z najbliższym lekarzem medycyny, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

3. Dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolno żyjących przynęta ze szczepionką jest nieszkodliwa! W okresie dwóch tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój, ciszę i ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku pod numerem telefonu: 14 663 47 50.

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, iż w sobotę 17 września 2022 w godz. 10.00-13.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20 w Myślenicach odbędzie się spotkanie pod hasłem „ Lider lokalny- nowoczesny menedżer". Bardzo proszę o rozpropagowanie tej informacji, ponieważ spotkanie dedykowane jest właśnie lokalnym Liderom, Sołtysom, Członkom Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W załączeniu przesyłam program spotkania. Informacja ta dostępna jest także na stronie internetowej: https://tiny.pl/wmb5z

Czytaj więcej...

Rozpoczął się Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”. Oddaj swój głos na najbezpieczniejsze gospodarstwo!

Szczegóły konkursu na stronie https://agronews.com.pl/artykul/zaglosuj-na-najbezpieczniejsze-gospodarstwo-w-internetowym-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2022/

Czytaj więcej...

Ruszył nabór zadań do 6 edycji BO WM. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 30 września br.

Na poniższej stronie są dostępne niezbędne informacje i dokumenty dotyczące BO WM oraz generator wniosków

Start - Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego (bo.malopolska.pl).

Wnioski będzie można składać również w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Tarnowie.

Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 8 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „ Rosnąca odporność”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 194/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 8 września 2022 roku 

 

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku:

W ramach zadania 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Tymowej

„Rodzinny kurs pierwszej pomocy”

2.910 zł

W ramach zadania 4. Prowadzenie akcji krwiodawstwa.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej

„Twoja krew - dar bezcenny”

2.800 zł