PKW logo   Aby zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

     Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz w zmianach do tej uchwały.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano, kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. (nie dotyczy)
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Czchów muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do ośmiu komisji wyborczych na terenie gminy, jednak można być powołanym tylko do jednej, wybranej komisji wyborczej: OKW nr 1 w Czchowie, OKW nr 2 w Wytrzyszczce, OKW nr 3 w Jurkowie, OKW nr 4 w Złotej, OKW nr 5 w Tymowej, OKW nr 6 w Tworkowej, OKW nr 7 w Domosławicach lub OKW nr 8 w Piaskach-Drużkowie

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 17 lutego 2020 r.

WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - plik do pobrania w formacie .doc
WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - plik do pobrania w formacie .pdf

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, pok. 2.
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2-10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ww. uchwały.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie.

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

WZÓR - Zgłoszenie samodzielne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - plik do pobrania w formacie .doc
WZÓR - Zgłoszenie samodzielne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - plik do pobrania w formacie .pdf

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach parlamentarnych powołuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.

Wysokość diet określa UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Ponadto należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.