b_250_0_16777215_0_0_images_2021_dk75_sadeczanka.jpg

Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 ( DK75 ) klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odc. II.

W nawiązaniu do przesłanego pisma, znak: O.Kr.I-1.4110.11.7.2021.24.mp/ps z dnia 23.04.2021r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi o rzetelne podjęcie działań mających na celu spełnienie wnoszonych postulatów i rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd i lokalną społeczność oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące, zarówno mnie jak i Radę Miejską w Czchowie, która jest reprezentantem woli lokalnej społeczności, pytania dotyczące przebiegu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Głównym problem w prowadzonych przez Państwa pracach projektowych jest brak rzeczywistej współpracy z lokalnymi samorządami, będącymi gospodarzami tego terenu, oraz ignorowanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez nie, a które są emanacją woli i dążeń rozwojowych mieszkańców naszych "małych Ojczyzn". W dobie absolutnego poszanowania i uznania rzeczywistej roli mieszkańców w realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy, w całkowitej opozycji stoi Państwa postawa braku jakiejkolwiek woli współpracy i uporczywe, nadmiernie sformalizowane forsowanie jednej, z góry przyjętej, opcji realizacji inwestycji. Odnoszę wrażenie, że większy wkład intelektualny wkładają Państwo w argumentację narzucenia nam pierwotnie wybranego przez projektantów wariantu realizacji inwestycji niż w próbę rozwiązania niezwykle istotnego dla rozwoju całego regionu zagadnienia komunikacyjnego.

Przestawiane przez Państwa analizy stanowią zbiór jednostronnie i tendencyjnie zbudowanych wariantów, które nie oddają rzeczywistych społecznych, technicznych i środowiskowych zagadnień warunkujących właściwą metodologię badania i diagnozowania problemu lokalizacji drogi krajowej. Rola mieszkańców, jako czynnika gwarantującego demokratyczny rozwój społeczny, nie może być sprowadzana tylko do wartości liczbowych i danych statystycznych. Kilkunastomiesięczne konsultacje społeczne i techniczne wariantowanie możliwości lokalizacji nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, przeprowadzone na terenie zainteresowanych Gmin w ścisłym współdziałaniu władz samorządowych i mieszkańców, wskazały niemal z projektową dokładnością najbardziej pożądany i optymalny wariant budowy tego obiektu budowlanego. W przeprowadzonych analizach strona samorządowa wskazała zarówno pozytywne strony tego rozwiązania jak i zapewniła wsparcie przy jej lokalizacji. Dlatego ze zdziwieniem dowiadujemy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad "zaproponowała 26 pełnych przebiegów wykonując wiele iteracji", z których żaden z zaproponowanych wariantów przez projektanta, nie przewidywał wariantu "Samorządowego". To dowodzi jak potężna jest wiedza lokalnych samorządów o terenowych, technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych uwarunkowaniach lokalizacyjnych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na poziomie inwestycji krajowych. Stąd ze zdumieniem przyjmujemy uporczywie nastawioną postawę Generalnej Dyrekcji na forsowanie jednego, bardzo konfliktogennego społecznie, drogiego w budowie i dającego najgorsze efekty użytkowe rozwiązania oznaczonego jako wariant C.

Gmina Czchów w dalszym ciągu nie uzyskała rzetelnej odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących metodologii i typowania parametrów określających wielkość punktów rankingowych. Z analizy technicznej, jak Państwo piszecie wariant A ( samorządowy ) został najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. Tymczasem nikt z firmy opracowującej analizy, jak również od Państwa, nie wystąpił do tutejszego urzędu w celu zbadania faktycznego stanu wskaźnika zurbanizowania występującego na terenie potencjalnej lokalizacji drogi. Nie dokonano zestawienia i analizy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego jak również pozwoleń na budowę. Wydane i ostateczne pozwolenia na budowę jasno pokazują, że tereny, które Państwo planujecie przeznaczyć pod budowę drogi krajowej są terenami najbardziej progresywnej akceptacji mieszkańców w zakresie budownictwa kubaturowego w gminie, a co za tym idzie istotnie wpływają na wielkość cen, koniecznych do zakupu tego terenu. To z kolei determinuje wartość odszkodowań, które Skarb Państwa będzie musiał wydatkować na ich wykup i jest istotnie przewyższający kwoty założone w Państwa analizach.

Odnoszę wrażenie, że Państwa ocena strony finansowej inwestycji bierze się również z braku należytej antycypacji możliwości technologicznych branży drogowej. Główny zarzut i brak akceptacji wariantu Samorządowego to problematyka związana w wykonaniem na trasie drogi krajowej nr 75 dwóch tuneli. Budowa tuneli drogowych jeszcze dzisiaj budzi lęk u osób decyzyjnych w Generalnej Dyrekcji. Należy jednak przyjąć, że w ciągu najbliższej dekady ta metoda pokonywania przeszkód terenowych stanie się najbardziej pożądaną, najczęściej stosowaną i najtańszą metodą realizacji dróg. Budowa nowych dróg na terenie całego kraju i w bardzo zróżnicowanym terenie sprawia, że tunele stają się coraz częstszym elementem krajobrazu drogowego w Polsce, a w nieodległym czasie będą wręcz ich pospolitym elementem. Dlatego należy zweryfikować dotychczasowe archaiczne podejście do rozwiązywania problemów inżynierii drogowej i wykorzystać rzetelną wiedzę finansową polegającą na dyskontowaniu kosztów inwestycji w kontekście zmian zachodzących w technologizacji procesu budowlanego. Proponuję zastosować więcej zarządzania strategicznego w podejściu do projektowania tej inwestycji, tym bardziej, że jej realizacja planowana jest w kolejnych dekadach XXI stulecia. Należy więc dokonać takich wyborów, które z uwagi na obecny deficyt wiedzy technicznej czy kierunków rozwoju stosunków społecznych, nie pozwolą w przyszłości zrealizować tą inwestycję wg przyjętego wadliwie przez Państwa wariantu.

Z Państwa pisma wynika sugestia, że analiza wielokryterialna wykonana została metodą AHP, w której preferencje oceniającego opierają się na przyjętej punktacji dla poszczególnych kryteriów. Z analizy wynika, że głównymi kryteriami wybranymi przez państwa są kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Natomiast nie rozumiem, dlaczego w ramach tych kryteriów oceniane jest: powiązanie z siecią dróg, geometria plan, geometria profil, powierzchnie nawierzchni, roboty ziemne, obiekty, itp. a pominięto tak istotne z punktu widzenia użytkowania obiektu parametry jak: koszt przejazdu, komfort podróży, koszt utrzymania drogi czy koszty wypłaty odszkodowań. Według nas, są to bardzo istotne podkategorie, które należało rozpatrywać w ramach wybranych przez Państwa kryteriów, a osiągnięta mediana punktów w modelach z pewnością umiejscowiłaby Samorządowy wariant A jako najlepsze rozwiązanie i dające największe możliwości rozwojowe w dłuższej perspektywie czasowej.

Dlatego wnoszę, o sporządzenia kolejnej porównawczej analizy, przeprowadzonej tą samą metodą AHP, oraz zastąpienie lub ujęcie dodatkowo np.: w kategorii "Ekonomiczne" oprócz kosztów inwestycyjnych również przyszłookresowych kosztów utrzymania drogi, kosztów przejazdu ponoszonych przez jej użytkowników ( uwzględniając min. długość trasy, spadki podłużne i przewyższenia występujące w obu projektowanych wariantach) i związane z tym zanieczyszczenie środowiska oraz kosztów wypłaty odszkodowań. Chcę zwrócić również uwagę, że wskaźniki ENPV i ERR zawierają już w swojej analizie koszty inwestycyjne, dlatego powtórne ujęcie ich w kategorii ekonomiczne powoduje, że tak przeprowadzona analiza nie odzwierciedla stanu faktycznego, a to powoduje niską wiarygodność opracowanej analizy w zestawieniu ze stanem faktycznym planowanego do realizacji zadania.

W celu poprawy technicznej i naukowej wiarygodności Państwa opracowania, a tym samym przekonania mieszkańców Gminy Czchów do dokonanego rankingu i rekomendacji wariantów żądamy powtórnego przygotowania analiz z uwzględnieniem podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji. Równocześnie apeluję, jako przedstawiciel lokalnej społeczności, o podjęcie konstruktywnego i rzeczowego dialogu z mieszkańcami Gminy. Dotychczasowe pozorowane działania nie tylko nie uwzględniły postulatów mieszkańców lecz zwiększyły poziom nieufności do zbiurokratyzowanych i dalekich od społecznych oczekiwań działań Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dlatego informuję, z pełną odpowiedzialnością i powagą pełnionego urzędu, jako reprezentant lokalnej społeczności oraz wyraziciel woli i troski mieszkańców o Ich bezpieczny i zrównoważony rozwój, że nie dopuszczę do realizacji drogi krajowej wg zaproponowanego przez Państwo wariantu C, który jest nie tylko destrukcyjny społecznie, ale również nie odpowiada standardom i wyzwaniom inżynierii drogowej XXI wieku. Zaproponowany przez Państwa wariant C nowej drogi krajowej nr 75, nie tylko niszczy lokalne więzi społeczne, ale jest nienowoczesnym środkiem rozwiązania problemu drogowego. Pora wyjść, z łatwej i zaszłej metodologii tworzenia drogowych koncepcji lokalizacyjnych i podjąć na nowo to trudne wyzwanie, wspólnie z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz szanując oczekiwania i wyzwania lokalnej społeczności.

 BURMISTRZ
mgr Marek Chudoba

Otrzymują:

1. Adresat.
2. GDDKiA, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
3. JACOBS, ul. Wspólna 47/49, 00- 684 Warszawa.
4. a/a.

Do wiadomości:
1. Pani Józefa Szczurek- Żelazko - poseł na Sejm RP.
2. Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
3. Pan Andrzej Potępa - Starosta Brzeski,
4. Pan Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza,
5. Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec,
6. Pan Andrzej Romanek - Wójt Gminy Łososina Dolna,
7. Pan Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa ,
8. Pan Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
9. Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
10. Pan Tomasz Latocha – Burmistrz Brzeska.

Odpowiedź GDDKiA Kraków z dnia 07.06.2021r.