Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 6 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. ,poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 165/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 193/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 6 września 2022 roku 

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku:

W ramach zadania 1. Integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej

„ II Tymowski Turniej Mikołajkowy Tenisa Stołowego”

4.400 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Tymowej

„Przez taniec do serca”

10.100 zł

 

W ramach zadania 2. Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1.

Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym        

„Blisko muzyki – daleko od uzależnień”

10.000 zł