dodatki dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwWprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) dokonany przed 12 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 roku, natomiast wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W Gminie Czchów realizacją dodatku zajmuje się Urząd Miejski w Czchowie - Rynek 12 , 32-860 Czchów

UWAGA!!! Dopłata do gazu dotyczy włącznie skroplonego gazu LPG, a nie gazu ziemnego

Wszelkich informacji na temat programu udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

  • pod nr tel.: 14 662 17 33, 14 662 17 36
  • osobiście pod adresem Rynek 12 , 32-860 Czchów - pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu.

Wnioski można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 na parterze w budynku Urzędu.
  • online przez platformę ePUAP

Wzór wniosku:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1967