dodatki dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwWprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) dokonany przed 12 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 roku, natomiast wypłata dodatku nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W Gminie Czchów realizacją dodatku zajmuje się Urząd Miejski w Czchowie - Rynek 12 , 32-860 Czchów

UWAGA!!! Dopłata do gazu dotyczy włącznie skroplonego gazu LPG, a nie gazu ziemnego!

Wszelkich informacji na temat programu udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

  • pod nr tel.: 14 662 17 33, 14 662 17 36
  • osobiście pod adresem Rynek 12 , 32-860 Czchów - pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu.

Wnioski można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 na parterze w budynku Urzędu.
  • online przez platformę ePUAP

W przypadku przesyłania wniosku poprzez platformę ePUAP lub stronę gov.pl prosimy o dołączanie do formularza wysyłki już podpisanego uprzednio elektronicznie wniosku, który najlepiej wcześniej wyeksportować do formatu pdf. Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez osobę, która widnieje jako wnioskodawca we wniosku. Wniosek można podpisac elektronicznie m.in. za pomocą strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany lub korzystając z oprogramowania używanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Prosimy nie składać elektronicznie SKANÓW ODRĘCZNIE PODPISANYCH WNIOSKÓW - zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy "W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty lub wniosku o rozliczenie rekompensaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Wzór wniosku:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1967