Aktualizacja dn. 17.10.2023r: Ogłoszenie o wynikach pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu  ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

 

1. Nazwa i siedziba:

Gmina Czchów

Rynek 12, 32-860 Czchów

tel. 14 66 21 742

 

2. Dane identyfikacyjne:

Marka : RENAULT

Model pojazdu: Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t

Wersja : Express Grand Confort

Nr rejestracyjny: KBR 53TE

Nr VIN : VF1KCAVA828141577

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2003 r.

Pojemność silnika/moc: 1870 cm3/59 kW

Wskazanie licznika: w przybliżeniu ok 370 000 km

Samochód ubezpieczony do 09.12.2023 r.

3. Cena wywoławcza pojazdu:

2 601,63 zł netto + 23% VAT (tj. 598,37 zł) = 3 200,00 zł brutto

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały.

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji                          z zakresu sprawności technicznej jest Pan Ryszard Strzelec tel. 14 66 21 731.

Samochód można oglądać w terminie od 26.09.2023 r. do 13.10.2023 r. od poniedziałku do piątku                   w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na dawnej bazie Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie, ul. Kazimierza Wielkiego 3.

 

5. Wadium.

Warunkiem przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 260,16 zł, które należy wpłacić na konto BSR Kraków O/Czchów nr 21 8589 0006 0040 0000 0156 0003 do dnia 13.10.2023 r. do godz. 9:00 (w podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie gminy)

  • Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
  • Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 6. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów (na parterze)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2023 roku o godz. 09:30.

Termin ważności oferty 21 dni od daty jej złożenia.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego                   w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów.

8. Oferta pisemna powinna zawierać.

  • Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta
  • Oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
  • Sposób kontaktu z oferentem
  • Termin ważności oferty 21 dni od dnia złożenia oferty

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu                           i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona „Oferta na zakup samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t” Nie otwierać przed dniem 13.10.2023 roku godz. 10:00

10. Informacje dodatkowe.

1. Sprzedawcy przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

5. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w zał. 1 do niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t                                                                                                      

Czchów, dnia 26.09.2023 r.                                                  

Załącznik 1

do obwieszczenia o przetargu na

sprzedaż samochodu ciężarowego

RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w umowie jest Burmistrz Czchowa, z siedzibą                           w Czchowie, 32-860, Rynek 12.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora, jest Pan Rafał Kopytko,                   tel. 146 621 718, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t i w oparciu o RODO. W razie konieczności dane te mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia i realizacji postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                00-193 Warszawa.

 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej www.czchow.pl