W nawiązaniu do przesłanego protokołu nr 1/2021 STEŚ dla zadania „ Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji:

  1. Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację samorządów/gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty ( wariant C - 369 budynków, wariant F - 395 budynków, wariant samorządowy A - 224 budynki ), a co za tym idzie rodzi najmniejszą liczbę trudnych konfliktów i tragedii w sferze społecznej.
  2. Wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego,
  3. Ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne.
  4. Samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

 Burmistrz Czchowa wnosi stanowczy sprzeciw budowie, rekomendowanego przez projektanta, wariantu C, z uwagi na fakt, iż:

  1. Wariant ten dzieli miejscowość Tymowa na pół, przez co narusza integralność wsi oraz na trwałe odcina od siebie te fragmenty sołectwa, czego skutkiem będzie rozpad więzi społecznych i spójności terytorialno-kulturowej wsi Tymowa oraz całej Gminy Czchów. Utrudniony lub wręcz uniemożliwiony zostanie dostęp dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i boiska sportowego, a część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości dotarcia do kościoła , cmentarza, świetlicy, komunikacji autobusowej i sklepów.
  2. Proponowany w wariancie C przebieg trasy nie był nigdy przewidywany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów ani innych opracowaniach urbanistycznych. Taki stan prawny prowadził do wydawania bez ograniczeń pozwoleń na budowę i swobodne inwestowanie w budownictwo jednorodzinne, na które pozwolenia są wydawane do dnia dzisiejszego. To spowodowało, że na planowanym przebiegu trasy znajduje się największa liczba wybudowanych już lub będących w budowie, lecz nie odebranych i nienaniesionych na mapy, nowopowstałych budynków mieszkalnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Zwiększa to znacznie liczę obiektów przeznaczonych do rozbiórki, a nie uwzględnionych w Państwa opracowaniu.
  3. Miejscowości Tymowa i Wytrzyszczka stracą swoje wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne i widokowe terenu. Wiele osób osiedlających się na tych terenach, wybrała je m.in. biorąc pod uwagę krajobraz z jego malowniczymi widokami i możliwości czynnego wypoczynku wśród ciszy i czystego powietrza . Wiele osób spoza miejscowości traktuje je, jako tereny rekreacyjne i korzysta z nich, uprawiając różnego rodzaju sporty. Umiejscowienie drogi szybkiego ruchu w tym wariancie zmieni nieodwracalnie krajobraz oraz zakłóci zarówno ciszę jak i jakość powietrza.
  4. Rozwiązanie to jest niekonstytucyjne, gdyż narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa. Jak stanowi orzeczenie TK z 24 maja 1994r.
    ( K.1/94) „ zasad zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stanowiło ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny”.

 Burmistrz Czchowa wnosi o przedłożenie sposobu wyboru metodologii od czego była uzależniona wielkość wybranych wskaźników.

Wybór proponowanego przez projektanta wariantu C, świadczy tylko o tym, że wszystkie pozostałe czynniki poza ekonomicznymi nie mają żadnego znaczenia. Takie rozwiązanie jest przez samorząd terytorialny nie do zaakceptowania.

Ponadto Burmistrz Czchowa wnosi o rzetelne przedstawienie kalkulacji kosztów ZZK oraz pokazanie metodyki obliczania kwot ujętych w przedmiotowym zestawieniu. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji wg. wariantów ( pkt. 13 przedmiotowego protokołu ) budzi wątpliwości dotyczące przyjętych kosztów, np. rezerwa na roboty nieprzewidziane [ 1,4 % ] zawiera koszty, których wartość nie odpowiada żadnym regułom matematycznym. W związku z powyższym proszę o pokazanie metodyki obliczenia przedmiotowych kwot oraz ujednolicenie pozostałych elementów rozliczeniowych wraz z podaniem metodyki obliczeń. Według naszych szacunków rekomendowany przez projektantów wariant C inwestycji, z uwagi na jego długość i niekorzystną terenowo lokalizację jest przedsięwzięciem generującym zdecydowanie największe koszty inwestycyjne i powodującym konieczność budowy nieuzasadnionej, wysokiej liczby urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. To równocześnie determinuje w przyszłości nieporównywalnie wysokie koszty utrzymania tej drogi ponoszone przez zarządcę i podnosi finansowe wydatki użytkowników szlaku, zmuszonych do korzystania z dłuższego odcinka trasy.

Najbardziej niepożądanym jednak aspektem źle wybranego wariantu są społeczne skutki takiej decyzji, powodujące degradację społeczną więzi mieszkańców i niszczącą wielowiekowe uwarunkowania ludzkie i środowiskowe.

Wnoszę więc kategorycznie, celem uniknięcia już powstających konfliktów społecznych i niegospodarnego wydatkowania publicznych środków, o powtórną wnikliwą analizę wszystkich stanowisk związanych z nową lokalizacją drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, celem podjęcia decyzji, które będą odpowiadać społecznym uwarunkowaniom oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycyjnych i użytkowych.

Rekomendowany przeze mnie i Radę Miejską w Czchowie, będącą reprezentantem woli lokalnej społeczności, wariant A inwestycji, jest rozwiązaniem pozwalającym zniwelować wszystkie negatywne uwarunkowania tej inwestycji.

Proszę o powtórne przygotowanie rzetelnej analizy podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji.

 BURMISTRZ

 mgr Marek Chudoba

 Załączniki pdf:
1. Protokół KOPI 1_2021 podpisany
2. Wykaza obiektów inżynierskich dla DK75 Brzesko Nowy Sącz
3. SKNN do SIWZ.
4. Odpowiedź_GDDKiA_Kraków z dn. 24.04.2021r.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. GDDKiA, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
3. JACOBS, ul. Wspólna 47/49, 00- 684 Warszawa.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Pani Józefa Szczurek- Żelazko - poseł na Sejm RP.
2. Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
3. Pan Andrzej Potępa - Starosta Brzeski,
4. Pan Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza,
5. Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec,
6. Pan Andrzej Romanek - Wójt Gminy Łososina Dolna,
7. Pan Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa ,
8. Pan Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
9. Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
10. Pan Tomasz Latocha – Burmistrz Brzeska.