15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz posłów na sejm z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem.
      Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA.

    Wobec powyższego Gmina Czchów podtrzymuje swoje stanowisko i stoi na stanowisku iż korytarz oznaczony literką B przebiegający przez teren naszej gminy jest całkowicie nie do przyjęcia. Natomiast korytarz oznaczony literką A do km 16 jest do przyjęcia. W kilometrze 16+000 łączy się on z korytarzem B, i powinien on wg nas przebiegać już po trasie korytarz B. Rozwiązanie to w znaczący sposób skraca drogę pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem odległość ta zmniejsza się o około 3,0 km. W załączeniu przedstawiam korytarz drogowy akceptowany przez Gminę Czchów.

Przebieg korytarzy