Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.
Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Czytaj więcej...

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł.

Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań –  158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim.

- Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialna za budżet obywatelski.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacje (plakaty) o wycieczkach organizowanych przez tarnowski oddział PTTK, na które serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: plakaty informacyjne (spakowany plik zip)

Z turystycznym pozdrowieniem,
Grażyna Furman
PTTK Oddział "Ziemi Tarnowskiej"

Czytaj więcej...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
  2. Kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
  3. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. Podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Czytaj więcej...

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Czytaj więcej...

            Burmistrz Czchowa informuje wszystkich mieszkańców, że zgodnie   z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2050), w roku 2023 podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tak zwane „potrzeby własne”.

      Równocześnie informuję, że uprawa maku i konopi włóknistych przeznaczonych na cele spożywcze może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie stosownego zezwolenia.

Uchwała Nr XLIX/703/22 Sejmiku Województwa Małoposkiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2022 roku 

Czytaj więcej...

W załączeniu plakat informacyjny, otrzymany z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z prośbą o opublikowanie.

Do pobrania:

Czytaj więcej...

Zachęcamy uprawnione Panie do zgłoszeń na bezpłatne badanie profilaktyczne oraz uczestnictwa w edukacji prozdrowotnej. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Czytaj więcej...

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter - szkolenia są bezpłatne - a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

 Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas--projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal

Czytaj więcej...

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium jest skierowane do inwestorów indywidualnych. Celem webinarium jest przekazanie podstawowych zasad inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz ryzyk z nim związanych.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzesku zwraca się z prośbą o opublikowanie na stronie internetowej Urzędu plakatu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pobrania:

Z poważaniem
Magdalena Flądro
Główny Specjalista
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PT KRUS w Brzesku

Czytaj więcej...

Za każdą tonę zebranych elektrośmieci, 400 zł na działalność statutową. Tak działa ogólnopolski program „eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!”, którego adresatami są m.in.: szkoły i przedszkola, harcerze oraz stowarzyszenia.

Organizatorami ogólnopolskiego programu edukacyjnego „eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!” są firmy Remondis i Electro–System S.A. Jego celem jest podnoszenie wśród mieszkańców polskich miast i gmin świadomości ekologicznej poprzez zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii oraz akumulatorów.

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę! 2023” 17 marca – 21 kwietnia 2023 r.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”    
Florian Plit                                          

Na świecie obchodzi się go nieprzerwanie od 1970 r. W Polsce od lat 90. XX wieku. Mowa o przypadającym 22 kwietnia Dniu Ziemi. To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Hasło przewodnie Dnia Ziemi 2023 to Invest in our planet - Zainwestuj w naszą planetę.

Czytaj więcej...

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu brzeskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku.

Więcej na stronie https://modr.pl/strona/pzdr-brzesko-harmonogram-dyzurow-w-trakcie-naboru-wnioskow-2023