Informacja Burmistrza Czchowa z dnia 26 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuję, że: 

1) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

a) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

b) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - zwanego dalej "transportem do lokalu";

c) lokalu wyborczego, zwanego dalej "transportem powrotnym";

2) wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun;

3) zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi do 2 października 2023 roku;

4) zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada;

5) zgłoszenie należy dokonać w Referacie Budżetowo-Podatkowym pokój nr 9 (I piętro), mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez ePUAP lub pod nr tel. 14 66 21 744;

6) w zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia;

7) burmistrz informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 12 października 2023 r.);

8) wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Referacie Budżetowo-Podatkowym, pokój nr 9 (I piętro), na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez ePUAP lub pod nr tel. 14 66 21 744.         

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Do pobrania - zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego:

 1. wersja pdf
 2. wersja edytowalna docx

Aktualizacja dn. 17.10.2023r: Ogłoszenie o wynikach pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu  ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

 

1. Nazwa i siedziba:

Gmina Czchów

Rynek 12, 32-860 Czchów

tel. 14 66 21 742

 

2. Dane identyfikacyjne:

Marka : RENAULT

Model pojazdu: Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t

Wersja : Express Grand Confort

Nr rejestracyjny: KBR 53TE

Nr VIN : VF1KCAVA828141577

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2003 r.

Pojemność silnika/moc: 1870 cm3/59 kW

Wskazanie licznika: w przybliżeniu ok 370 000 km

Samochód ubezpieczony do 09.12.2023 r.

3. Cena wywoławcza pojazdu:

2 601,63 zł netto + 23% VAT (tj. 598,37 zł) = 3 200,00 zł brutto

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały.

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji                          z zakresu sprawności technicznej jest Pan Ryszard Strzelec tel. 14 66 21 731.

Samochód można oglądać w terminie od 26.09.2023 r. do 13.10.2023 r. od poniedziałku do piątku                   w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na dawnej bazie Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie, ul. Kazimierza Wielkiego 3.

 

5. Wadium.

Warunkiem przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 260,16 zł, które należy wpłacić na konto BSR Kraków O/Czchów nr 21 8589 0006 0040 0000 0156 0003 do dnia 13.10.2023 r. do godz. 9:00 (w podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie gminy)

 • Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 6. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów (na parterze)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2023 roku o godz. 09:30.

Termin ważności oferty 21 dni od daty jej złożenia.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego                   w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów.

8. Oferta pisemna powinna zawierać.

 • Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta
 • Oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
 • Sposób kontaktu z oferentem
 • Termin ważności oferty 21 dni od dnia złożenia oferty

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu                           i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona „Oferta na zakup samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t” Nie otwierać przed dniem 13.10.2023 roku godz. 10:00

10. Informacje dodatkowe.

1. Sprzedawcy przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

5. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w zał. 1 do niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t                                                                                                      

Czchów, dnia 26.09.2023 r.                                                  

Załącznik 1

do obwieszczenia o przetargu na

sprzedaż samochodu ciężarowego

RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w umowie jest Burmistrz Czchowa, z siedzibą                           w Czchowie, 32-860, Rynek 12.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora, jest Pan Rafał Kopytko,                   tel. 146 621 718, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t i w oparciu o RODO. W razie konieczności dane te mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia i realizacji postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Kangoo 4x4 Diesel MR'03 E3 1.7t.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                00-193 Warszawa.

 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej www.czchow.pl

Czytaj więcej...

W dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Prosimy nie dotykac, rozłamywać szczepionki. Szczegółowe informacje zamieszczamy na poniższym plakacie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W załączeniu informacje o X Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, która odbędzie się 23 września 2023 r. w Ciężkowicach. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o tym wydarzeniu na Państwa tablicy ogłoszeń, na stronie www lub mediach społecznościowych.

Harmonogram naszych wydarzeń jest równiez dostepny w postaci kalendarza online:https://tinyurl.com/4amcf9hh  

Do pobrania (plik pdf):

Czytaj więcej...

W siedzibie MODR w Karniowicach, 27 września 2023 roku organizowane są warsztaty dotyczące funkcjonowania Spółdzielni Energetycznych.

Szczegóły na stronie MODR https://www.modr.pl/

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród instytucji, przedsiębiorców zainteresowanych powyższa tematyką (np. urzędy gmin, starostwa, firmy z branży energetycznej, rolnicy itp.).

Rejestracja odbywa się za pomocą linku: https://stowarzyszenie-zmijewski.pl/pl/formularz-rejestracyjny (można też wejść na stronę internetową MODR i tam się zarejestrować).

Czytaj więcej...

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Czytaj więcej...

Znasz podmiot/obiekt/miejsce służące rozwojowi turystyki, w tym turystyki kulinarnej  na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Zgłoś je do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu, w ramach którego zaplanowano działania mające na celu powstanie Szlaku Kulinarnego służącego rozwojowi turystyki, który wykorzystany będzie do promocji i dalszej realizacji zadań projektowych.

Informacje na temat możliwości zostania członkiem obwodowej komisji wyborczej znajdują się na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci/51628

Wzory formularzy zgłoszeniowych https://tarnow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wzory-zgloszen-do-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp-zarzadzonych-n

 

Czytaj więcej...

Tylko do 10 września 2023 r. trwa drugi etap plebiscytu „Turystyczne Skarby Małopolski”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce przedsięwzięć i inicjatyw. W tegorocznej edycji w kategorii Unikatowa atrakcja turystyczna można zagłosować na Ścieżkę przyrodniczą we Wspólnym Lesie Na Zawsze położonej w miejscowości Wytrzyszczka (gmina Czchów).

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji.
Konsultacje odbędą się 15 września 2023 r. w godzinach 12:00 - 14:30 w Biurze Obsługi Klienta (parter) Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Do pobrania: plakat informacyjny (plik pdf)

Czytaj więcej...

W niedzielę 3 września o godz. 14.00 na stadionie Tymona w Tymowej odbędą się gminne zawody spotowo-pożarnicze, w których wezmą udział jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czchów.

Serdecznie zapraszamy do ich obserwowania!

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Czchowie nie posiada informacji na temat terminu przywrócenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców jej pozbawionych po sobotniej burzy.

TAURON Dystrybucja S.A. poinformował, że na terenie gminy pracują obecnie ekipy remontowe z oddziału w Tarnowie oraz 5 ekip z innych oddziałów.

Systematycznie ponawiamy prośby o możliwie jak najszybsze przywrócenie dostaw energii, jednak nie mamy wpływu na rzeczywisty termin przywrócenia dostaw.

Informacje TAURON Dystrybucja S.A. na temat przewidywanego terminu zakończenia awarii można uzyskać na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie po podaniu adresu.

Prosimy o cierpliwość!

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella sp. w instalacjach wewnętrznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie w podległych Państwu jednostkach zaleceń, opracowanych przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: Zaleceń dotyczących ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella, które dostępne są na naszej stronie internetowej (pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-brzesko/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dotyczace-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji).

Czytaj więcej...

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że projekt Gminy Gnojnik, został wyróżniony przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, której kluczowym filarem działalności jest wspieranie sportu i kultury.

plakat zabytkowe wozy strażackie debno

Czytaj więcej...

Dzięki sprawnej i profesjonalnej pracy policji z Czchowa udało się odnaleźć sprawcę kolizji drogowej do której doszło w miejscowości Piaski - Drużków, podczas której został uszkodzony witacz – pylon oraz znak drogowy. Sprawca kolizji odjechał z miejsca zdarzenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie w dniu 9 sierpnia bieżącego roku zgłosili uszkodzenie mienia na policję z prośbą o pomoc w ujęciu sprawcy.

Postawa obywatelska mieszkańców jak również w dużej mierze działania policji doprowadziły do wykrycia sprawcy, który otrzymał mandat karny i toczy się wobec niego procedura ubezpieczeniowa w celu pokrycia kosztów wyrządzonej szkody.

Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w sprawę i przyczynili do wykrycia sprawcy. Dobra postawa i dbałość o naszą Gminę buduje wiarę w ludzi.