Czytaj więcej...

Rozpoczął się Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”. Oddaj swój głos na najbezpieczniejsze gospodarstwo!

Szczegóły konkursu na stronie https://agronews.com.pl/artykul/zaglosuj-na-najbezpieczniejsze-gospodarstwo-w-internetowym-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2022/

Czytaj więcej...

Ruszył nabór zadań do 6 edycji BO WM. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 30 września br.

Na poniższej stronie są dostępne niezbędne informacje i dokumenty dotyczące BO WM oraz generator wniosków

Start - Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego (bo.malopolska.pl).

Wnioski będzie można składać również w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Tarnowie.

Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 8 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „ Rosnąca odporność”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 194/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 8 września 2022 roku 

 

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku:

W ramach zadania 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Tymowej

„Rodzinny kurs pierwszej pomocy”

2.910 zł

W ramach zadania 4. Prowadzenie akcji krwiodawstwa.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej

„Twoja krew - dar bezcenny”

2.800 zł

 

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 6 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. ,poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 165/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Twoja instytucja, firma, a może Ty sam zrealizowałeś przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych? Będzie okazja, by pochwalić się tym sukcesem!

Świętujmy razem - zgłoś się już dziś!

Od 7 do 9 października br. planowane jest największe ogólnopolskie wydarzenie promujące unijne projekty, czyli Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). To impreza z tradycjami – w tym roku świętujemy już 9 edycję! Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych. Ty też pokaż innym swoją inwestycję! - zachęca marszałek województwa Witold Kozłowski w specjalnym piśmie przesłanym do małopolskich beneficjentów funduszy unijnych.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdowe misje gospodarcze.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabory na stanowiska:

Czytaj więcej...

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Skorzystaj z bonów na usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Rekrutacja trwa.

Czytaj więcej...

Twoja instytucja, firma, a może Ty sam zrealizowałeś przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych? Będzie okazja, by pochwalić się tym sukcesem!

Świętujmy razem - zgłoś się już dziś!

Od 7 do 9 października br. planowane jest największe ogólnopolskie wydarzenie promujące unijne projekty, czyli Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). To impreza z tradycjami – w tym roku świętujemy już 9 edycję! Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych. Ty też pokaż innym swoją inwestycję! - zachęca marszałek województwa Witold Kozłowski w specjalnym piśmie przesłanym do małopolskich beneficjentów funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie oraz Wójt Gminy Tarnów zapraszają na piknik wojskowy „Zostań Żołnierzem RP”, którego organizatorem jest Minister Obrony Narodowej. Impreza odbędzie się 15 sierpnia 2022 r. na terenie LKS WOLANIA w Woli Rzędzińskiej w godzinach od 14.00 do 18.00.