Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB, który odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO), mieszczącym się w budynku Chłodni Doświadczalnej IO-PIB, ul. Pomologiczna 13a w Skierniewicach.

Czytaj więcej...

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo! 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagród Samorządu Województwa Małopolskiego, są to „Amicus Hominum”  dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych  oraz „Kryształy Soli 2023” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.  

Czytaj więcej...

Szanowni Rolnicy!

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).

Czytaj więcej...

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku, za wybitne osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zostały nadane odznaczenia i medale dla ochotników straży pożarnej z gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych wybranych w 2019 roku.

Rada Miejska w Czchowie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, zm. Dz. U. z 2023, poz. 614) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku oraz Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027 r.

Czytaj więcej...

W załączeniu plakat informacyjny, otrzymany z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z prośbą o opublikowanie.

Po szczegółowe informacje nt. dopłat należy zwracać się do powiatowego oddziału ARiMR.

Do pobrania:

Czytaj więcej...

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. statystyka publiczna zgromadziła dane, które stanowią podstawę do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie programowania społeczno-gospodarczego zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

W związku z pojawiającymi się od pewnego czasu w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi Gminy Czchów oraz jednostek jej podległych, pragnę wyrazić sprzeciw niesprawdzonym, zmanipulowanym, a przede wszystkim uderzającym w LUDZI informacjom. Niedopuszczalne jest traktowanie osób, które poświęcają własny czas ( tak własny czas, nie tylko czas pracy ), życie rodzinne, a niejednokrotnie i własne finanse, szkalowanie ich w tak bezpardonowy sposób - mam tutaj na szczególnej uwadze Panie z Kół  Gospodyń i innych zaproszonych gości na spotkanie w Jurkowie, Panie z MOKSiR w Czchowie na czele z Panią Dyrektor. Atakowanie i przypisywanie odpowiedzialności za rzeczy, za które odpowiadają zupełnie inne podmioty. Takie działanie jest niemoralne, niedopuszczalne i szkodliwe społecznie. Zabija w ludziach chęć do pracy i nie tylko tych, którzy są atakowani, ale również innych, którzy nie chcą się angażować w sprawy społeczne, aby nie być fałszywie posądzeni o różnego rodzaju „złe działanie”. Jeżeli takie działania będą się powtarzały podejmę kroki niezbędne do przywrócenia dobrego imienia osób i instytucji, które zostają zniesławione.

            Bardzo cieszy mnie, że powstała oddolna inicjatywa uruchomienia działań społecznych zmierzających do celu: „…że Gmina nasza będzie gminą przyjazną zarówno dla swoich obywateli, jak i przyjezdnych, że będzie rozpoznawalna w Polsce i za granicą, że będzie regionem, w którym coś się dzieje … miejscem, w którym będzie się nam dobrze żyło i z którego będziemy dumni.” Mam nadzieję, że działania będą zmierzały w tym kierunku, bo to przysłuży się wszystkim mieszkańcom Naszej Pięknej „Małej Ojczyzny”. Współpraca, wzajemny szacunek, dbałość o wizerunek Gminy oraz dobro mieszkańców powinny przyświecać nam wszystkim i być wyznacznikiem do realizacji celów.

            TAK dla wspólnych, oddolnych i realnych inicjatyw, stanowcze NIE dla działań i metod dzielących społeczeństwo. Uczciwość i zwykła ludzka przyzwoitość na pierwszym miejscu.

Oświadczenie Burmistrza Czchowa (skan pdf.)

Z poważaniem

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

ruszyły zapisy do II edycji GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023.

To konkurs skierowany do uczniów szkół branżowych i technicznych (w tym roku to nowa kategoria) oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. 

Celem konkursu jest promocja małopolskich firm, które oparły swoje modele biznesowe na zasadach GOZ, a także edukacja prośrodowiskowa młodzieży i zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ekologii, zwłaszcza gospodarki cyrkularnej.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.
Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Czytaj więcej...

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł.

Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań –  158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim.

- Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialna za budżet obywatelski.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacje (plakaty) o wycieczkach organizowanych przez tarnowski oddział PTTK, na które serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: plakaty informacyjne (spakowany plik zip)

Z turystycznym pozdrowieniem,
Grażyna Furman
PTTK Oddział "Ziemi Tarnowskiej"

Czytaj więcej...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
  2. Kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
  3. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. Podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Czytaj więcej...

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów: