b_250_0_16777215_00_http___www.rops.krakow.pl_media_news_supernews_a346afa6b3.png     Burmistrz Czchowa informuje o realizacji II edycji projektu „Pierwszy dzwonek" przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.

     Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
     Wsparcie przyznawane jest rodzinom wychowującym przynajmniej 3 dzieci, z czego przynajmniej jedno jest uczniem, a dochód miesięczny w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 163) tj.684 zł netto na osobę .
     Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie do dnia 15 maja 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. Nr 2.
     W celu ustalenia dochodu należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji uczestnictwa lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym deklaracja została złożona, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
     Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z regulaminem projektu.