Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji przekazanych na spotkaniu organizowanym przez Starostę Brzeskiego odbywającym się w dniu 28.03.2022 r., w którym udział wziął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, Pan Andrzej Mleczko, przesyłamy informacje istotne dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców planujących ich zatrudnienie:

 1. Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwiły im rejestrację jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy – w celu dokonania rejestracji należy zgłosić się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej brzesko.praca.gov.pl oraz pod numerami telefonów: 14 66 46 257, 14 66 46 253, 14 66 46 256, 14 66 46 255.

  Rejestracja w Urzędzie nie jest obowiązkowa.

 2. Obywatele Ukrainy, którzy uzyskają status osoby bezrobotnej mogą zastać objęci wsparciem na takich zasadach jak polscy obywatele.

 3. Istnieje możliwość organizacji stażu dla obywateli Ukrainy (okres stażu 3 miesiące + 1 miesiąc deklaracji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) – szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 66 46 268, 14 66 46 279.

  Zachęcamy do przekazania tej informacji pracodawcom zainteresowanym pomocą osobom z Ukrainy.

 4. WAŻNE – dotyczy możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy w samorządach, w tym w ramach robót publicznych.

Prezentujemy najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (udostępnione w dniu 28.03.2022 r.), w odpowiedzi na pytanie skierowane przez urzędy pracy, tj.

Jakie warunki powinni spełnić obywatele Ukrainy, których chcą zatrudnić samorządowe jednostki organizacyjne na stanowiska pomocnicze typu pracownik porządkowy, salowa itd., na umowę o pracę w ramach robót publicznych? Czy jest możliwość ich zatrudnienia w tych jednostkach na podstawie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń co do możliwości zatrudnienia bezrobotnego w ramach robót publicznych w zakresie stanowisk pracy, jednak z innych ustaw, w tym ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustaw branżowych regulujących zatrudnienie w pewnych zawodach, wynikają takie ograniczenia i należy je w tym zakresie stosować.  Ponadto jeżeli osoba ubiegająca się o pracę w jednostce samorządowej nie spełnia wymogu jakim jest posiadanie obywatelstwa polskiego, to nie może być zatrudniona na stanowisku pomocniczym, chyba, że posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Zdajemy sobie sprawę, że w tej sytuacji uniemożliwi to niestety w większości realizację zatrudnienia subsydiowanego zarówno w formie robót publicznych, jak również prac interwencyjnych w jednostkach, w których zatrudnienie odbywa się na podstawie ustawy o pracownikach samorządach. W przypadku ewentualnych zmian w tym zakresie, Urząd poinformuje Państwa o tym niezwłocznie.

 1. Możliwość podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy

  Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

  1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub
  2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

  Więcej informacji:https://brzesko.praca.gov.pl/-/17626748-powiadomienie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-obywatelowi-ukrainy

 2. W Centralnej Bazie Ofert Pracy znajdują się oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w całej Polsce. Oferty te są tłumaczone również na język ukraiński.

 3. Istnieje możliwość organizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku spotkań informacyjnych dla obywateli Ukrainy zainteresowanych poszukiwaniem pracy. W przypadku zainteresowania taką możliwością wśród osób, które przebywają na terenach poszczególnych gmin, prosimy o kontakt pod numerem 14 66 46 266.

W załączeniu przesyłamy dodatkowo materiał udostępniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz ulotkę, która może być przydatna obywatelom Ukrainy. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Marta Smoleń
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Do pobrania: