Zmiana dotyczy terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383) wprowadziła następujące zmiany:

  1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 15 lipca 2022 r.) podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku.
    Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 roku.
  1. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy (czyli do 1 lipca 2022 r.) składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.
  2. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia!

Data ogłoszenia ww. ustawy: 30 czerwca 2022 r.

Data wejścia w życie: 1 lipca 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383