Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie w piątek, 12 lutego 2021 r. w godz. 14.00 - 15.30 wystąpią utrudnienia w obsłudze Klientów, za które bardzo przepraszamy.

Prosimy, w miarę możliwości, o przybycie do Urzędu przed godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...

Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r. 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.  

ZAŁĄCZNIK  - TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Burmistrz Czchowa informuje, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa na podstawie rządowego wsparcia dla osób handlujących na targowiskach tj. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 grudnia.

 

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 25 listopada 2020 r. - w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia), Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020 r., poz. 1378) - zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 Statutu Gminy Czchów - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 30 października 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).