Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w okresie od 18 do 26 listopada 2021 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze gminnej nr K250071 relacji Czchów – Tymowa. We wspomnianym okresie wykonywane będą prace modernizacyjne na czterech odcinkach drogi, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. W czasie prac poszczególne, remontowane odcinki drogi będą całkowicie zamknięte.

W związku z planowanymi pracami prosimy o ograniczenie korzystania z w/w drogi, a w przypadku braku możliwości ominięcia modernizowanych odcinków, prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą sie w czwartek, 11 listopada br. w Czchowie:

  • 10:30 - Msza Święta za Ojczyznę z intencji Burmistrza Czchowa w kościele pw. NNMP w Czchowie
  • po mszy - złożenie kwiatów na cmentarzu żołnierzy poległych podczas I wojny światowej
  • 12:00 - wspólne śpiewanie hymnu narodowego na dziedzińcu Zamku w Czchowie

Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 9 ust. 10  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 166/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, na dzień 5 listopada na godz. 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Z tego powodu przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych (według starego wzoru) w dniu 5 listopada będzie możliwe tylko do godz. 11:00. Po tej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Od poniedziałku, 8 listopada, składając wniosek o dowód osobisty, trzeba będzie także złożyć odciski palców, które zostaną zapisane w warstwie elektronicznej dowodu oraz złożyć odręczny podpis, który będzie uwidoczniony w dowodzie.

Czytaj więcej...

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 65, 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Pary małżeńskie z terenu gminy Czchów, które w 2019 i 2020 r. obchodziły „ Złote Gody” czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (26 par) oraz pary obchodzące w 2020 i 2021 r. „Żelazne Gody” czyli 65-lecie (2 pary) i „Diamentowe Gody”, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego (9 par) - świętowały swoje jubileusze. Z tej okazji 15 września 2021 r. w Hotelu Łaziska w Czchowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami.

Burmistrz Czchowa informuje, że 11 lipca 2021 r. w godzinach popołudniowych podczas intensywnych opadów deszczu zostało zalane Ujęcie Wody w Czchowie przy ul. Ks. Franciszka Kądzieli (działka nr 722/3 obręb Czchów) tj. stacja pomp wraz z pomieszczeniami technicznymi.

W czasie akcji ratowniczej, prowadzonej przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy oraz Państwową Straż Pożarną w Brzesku, odpompowano wodę i zabezpieczono ujęcie przed jej napływem. Pracownicy Urzędu przystąpili do prac porządkowych oraz sprawdzenia możliwości uruchomienia ujęcia. Dokonano dezynfekcji oraz niezbędnych napraw urządzeń.

Po oczyszczeniu ujęcia przystąpiono do oględzin studni na których nie stwierdzono żadnych uszkodzeń wobec powyższego w godzinach nocnych wznowiono dostawę wody.

Zobacz: Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 12.07.2021 r. z wodociągu Czchów (plik pdf).

Uprzejmie informujemy, że straty spoowodowane nawalnymi opadami deszczu można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego w Czchowie, tel. 14 6621710, 14 6621726 w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej...

W związku z zalewaniem ujęcia wody informujemy, że może wystąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców z terenu całej gminy Czchów.

Razem ze służbami ratowniczymi pracujemy nad zabezpieczeniem ujęcia i utrzymaniem dostaw wody.