Czytaj więcej...

Dh Piotr Musiał
Komendant Gminny ZOSP RP w Czchowie

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Strażaka, Święta Św. Floriana, w imieniu własnym oraz całego samorządu czchowskiego, składam na ręce Pana Komendanta życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich strażaczek i strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim w Czchowie jest ponownie otwarta, jednak ze względu na godziny pracy banku czynna jest w godzinach 7.30 - 13.00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej...

Powiat brzeski rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Prace obejmują przeprowadzenie kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oraz określenie celów i zadań, mających zapewnić jego długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy. Aby Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030 stanowiła faktyczną odpowiedź na problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, zorganizowane zostało dedykowane badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/611076/strategia-rozwoju-powiatu-brzeskiego-na-lata-2021-2030-sondaz-spoleczny-wsrod-mieszkancow.html

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 

Czytaj więcej...

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Burmistrz Czchowa przedłuża ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie (więcej tutaj) do 18 kwietnia 2021 roku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie [podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)] zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r.

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Treść zarządzenia Burmistrza poniżej. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej...

Informacja aktualizowana

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2021 r., poz. 512) - Burmistrz Czchowa wprowadza od 24 marca 2021 r. zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie:

1) W okresie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 23 kwietnia 2021 r. kasa jest nieczynna. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na odpowiednie rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Czchowie.

2) Tylko po wcześniejszym, telefonicznym (nr 14 66217 10 lub 14 66217 26) uzgodnieniu terminu, załatwiane będą osobiście sprawy z zakresu:

 1. rejestracji zdarzeń stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  • decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy
   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3) Dla pozostałych spraw przewiduje się złożenie pism i wniosków w udostępnionej skrzynce korespondencyjnej w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty te zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie.

Zalecamy, by załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, odłożyć w czasie.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie w piątek, 12 lutego 2021 r. w godz. 14.00 - 15.30 wystąpią utrudnienia w obsłudze Klientów, za które bardzo przepraszamy.

Prosimy, w miarę możliwości, o przybycie do Urzędu przed godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).