Sesja Rady Miejskiej niebieskaNa podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
z w o ł u j ę  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) częściowej zmiany Uchwały Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Komunikaty i informacje.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska