Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. (piatek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14.00.

Skrócenie czasu pracy spowodowane jest problemami technicznymi w związku z wysokimi temepraturami.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 207 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2022r. poz.530) oraz § 44 ust. 3 i 4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z utrzymującą się falą upałów oraz koniecznością oszczędności poboru energii elektrycznej i wody ustalam godziny funkcjonowania urzędu i pracy pracowników wykonujących pracę w Urzędzie Miejskim w godzinach od 7:30 do godz. 14.00, w ciągu dnia pracy gdy temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 30 stopni Celsjusza - bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie wykonujący prace na otwartej przestrzeni będą wykonywać czynności służbowe od godzinach od 6.00 do godz. 14.00, z jednoczesnym wydłużeniem przerwy do 1 godz.

Niniejsze zarządzenie podlega odwołaniu w każdym czasie, w sytuacji, gdy pomimo utrzymywania się temperatury powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza poprawią się warunki wykonywania pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz na stronie internetowej
Gminy Czchów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba