Czchów, dnia 17.11.2023 r.

Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 586 poz. 6736) zostały przeprowadzone w dniach od 27 października 2023 roku do 03 listopada 2023 roku konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony na stronie internetowej Gminy Czchów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie i uwagi do konsultowanego projektu Uchwały można było składać na stosownym formularzu drogą elektroniczną, w terminie od 27 października 2023 roku do 03 listopada 2023 roku. 

Z możliwości wyrażenia opinii, zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian w sprawie poddanej konsultacjom społecznym skorzystało stowarzyszenie Czchowska Gminna Wspólnota Inicjatyw Obywatelskich, które zaproponowało następujące poprawki do projektu uchwały:

1.1. W § 2, ust. 2, p. 3 proponuje się wykreślić ostatnią frazę „dotyczących ich działalności”, co miałoby spowodować zniesienie ograniczenia, wzmocniłoby wpływ organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych i zwiększyłoby ich udział w konstruowaniu i konsultowaniu aktów prawa miejscowego w każdym zakresie.

Ad.1.1. W ocenie projektodawcy konsultacje z podmiotami prowadzone powinny być w zakresie ich statutowej działalności. Propozycji nie uwzględniono.

1.2. W § 2, ust. 2, p. 5 proponuje się nadać końcowej frazie „na wsi” na „w gminie miejsko-wiejskiej”, co zniesie ograniczenie realizacji celu tylko do obszarów wiejskich i tym samym odnosić się będzie do całej gminy, włącznie z miastem Czchów.

Ad.1.2. Propozycja została wpisana do projektu uchwały.

1.3. W § 2, ust. 2, p. 7 wskazuje się na potrzebę zmiany brzmienia całego akapitu na następujące: „zachęcenie mieszkańców do wspólnego uczestniczenia w lokalnych przedsięwzięciach patriotycznych, pielęgnujących dziedzictwo kulturowe i historyczne, podtrzymujących tradycje i obrzędy ludowe oraz więzi międzysąsiedzkie”, co spowoduje pełniejsze i dokładniejsze zobrazowanie tego celu.

Ad.1.3. Propozycja została wpisana do projektu uchwały.

1.4. W § 3, ust. 7 proponuje się zmienić brzmienie akapitu na następujące: „równości szans, co oznacza, że obie strony dbają o włączenie na równych prawach grup i osób reprezentujących mniejszości, zagrożone dyskryminacją, z niepełnosprawnością, itp.”, która to zmiana zniosłaby ograniczenie, które przy pierwotnej konstrukcji zapisu dotyczy tylko dwóch przypadków, jednocześnie zasadę równości szans rozszerzając na inne osoby i grupy zagrożone wykluczeniem, a zamieszkujące gminę Czchów.

Ad.1.4. Propozycji nie uwzględnia się. Rozszerzono z urzędu grupę potencjalnych odbiorców działań poprzez zmianę frazy „grup mniejszościowych” na frazę „grup defaworyzowanych”, dzięki czemu akapit otrzymuje nowe brzemiennie: „równości szans, co oznacza, że obie strony dbają o włączenie na równych prawach grup defaworyzowanych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych”.

1.5. W § 4, ust. 2, p. 9 proponuje się zmianę frazy „osób w wieku emerytalnym” na słowo „seniorów”, co spowoduje zniesienie ograniczenia i obejmie wszystkie osoby starsze.

Ad.1.5. Zapis taki wynika bezpośrednio z ustawy, dlatego nie uwzględnia się propozycji.

1.6. W § 4, ust. 2, p. 13 proponuje się zmianę brzmienia akapitu na następujące: „oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dodanie „oświaty” do całego katalogu zapewni ujęcie tego bardzo ważnego zadania własnego, jakie realizowane jest przez gminę.

Ad.1.6. Propozycja została wpisana do projektu uchwały.

1.7. W § 5, ust. 6, p. 4 proponuje się zmienić brzmienie akapitu na następujące: „udzielenie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom funkcjonującym na terenie gminy, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł”, co spowoduje zniesienie ograniczenia, które przy pierwotnej konstrukcji zapisu ogranicza możliwość udzielenia rekomendacji do podmiotów współpracujących z gminą, co jest niejednoznaczne, gdyż współpraca oznacza proces ciągły. Brzmienie zapisu w formie pierwotnej może wykluczać z udzielenia takowej rekomendacji podmiotom realizujących jednorazowe zadanie.

Ad.1.7. Propozycji nie uwzględnia się. Dokonano z urzędu korekty zapisu paragrafu, który otrzymuje brzmienie: „udzielenie rekomendacji organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł”.

1.8. W § 7, ust. 1 p. 3 proponuje się po frazie „odrębnego celu” dopisać „realizowanego w oparciu o zasadę transparentności” – sugerowane brzmienie całego akapitu: „odrębnego celu realizowanego w oparciu o zasadę transparentności”. Zapis w tym brzmieniu będzie wymuszał stosowanie przejrzystych i nie budzących wątpliwości reguł podczas zlecania realizacji zadań publicznych w odrębny sposób od podanego w §7, ust. 1, pkt. 1 i 2 

Ad.1.8. Nie uwzględnia się propozycji, pozostawiono pierwotne brzmienie zapisu.

1.9. W § 7, ust. 2 p. 3 wskazuje się na potrzebę zmiany w postaci dopisania frazy „realizowanego w oparciu o zasadę transparentności” – sugerowane brzmienie całego akapitu: „odrębnego celu realizowanego w oparciu o zasadę transparentności. Zapis w tym brzmieniu wymuszałby stosowanie przejrzystych i nie budzących wątpliwości reguł podczas zlecania realizacji zadań publicznych w odrębny sposób od podanego w §7, ust. 2, pkt. 1 i 2.

Ad.1.9. Nie uwzględnia się propozycji, pozostawiono pierwotne brzmienie zapisu.

1.10. W § 9, ust. 13 proponuję się zmienić brzmienie akapitu poprzez dopisanie na końcu (po przecinku): „na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie i na stronie internetowej Gminy Czchów”, co spowoduje konieczność szerszego informowania (w oparciu o zasadę transparentności i otwartości).

Ad.1.10. Uwzględnia się proponowany zapis.

1.11. W § 9, ust. 14 p. 4 wskazuje się aby brzmienie frazy wewnątrz akapitu o treści „w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń” zamienić na: „na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie”, co spowoduje uproszczenie zapisu i jego lepszą czytelność.

Ad.1.11. Propozycję uwzględnia się. Wskazany punkt otrzymuje brzemiennie: „w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Czchów”.

1.12. W § 11. ust.1 wskazuje się na potrzebę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w postaci zmiany roku z 2023 na 2024.

Ad.1.12. Uwzględnia się propozycję, usunięto pomyłkę pisarską.

Po wprowadzeniu uwzględnionych zmian, projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji przekazano Radzie Miejskiej.