Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz § 7 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego  Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok  2024”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/405/2023 Rady Miejskiej  w Czchowie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2024”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku. 

2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

3. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentami i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

 Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2024 roku środki finansowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz
(-) Marek Chudoba

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Czchowa z dnia  19 stycznia 2024 r. 

Ogłoszenie 

Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz  § 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1  " Rocznego  Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok  2024”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/405/2023 Rady Miejskiej  w Czchowie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2024” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2024 roku   w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom   i patologiom społecznym. 

I. Cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań

1. Celem konkursu jest realizacja zadań i podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjającego podejmowaniu zachowań ryzykownych i rozwiązywanie problemów uzależnień wśród mieszkańców Gminy Czchów poprzez:

  • zwiększenie świadomości (wyposażenie w wiedzę) mieszkańców Gminy Czchów
    w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych,
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

2. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

        1) liczba uczestników realizacji zadania,

        2) liczba zorganizowanych przedsięwzięć.

II. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 

1. Przewiduje się wspieranie realizacji następujących zadań: 

1) integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne, prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację prelekcji, warsztatów szkoleniowych, kampanii społecznych i innych wydarzeń skierowanych do ogółu mieszkańców  Gminy Czchów lub wybranej grupy docelowej,

2) organizacja  przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych, działalność edukacyjna
w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego,

3) propagowanie wśród  dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywności ruchowej                
  i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poprawy zdrowia fizycznego              
  i psychicznego.

2. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania. 

3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadania publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona  co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r, poz.2240). Dotyczy to także  stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz.1002).
W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie,
 w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami  w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Wymagane jest opisanie
w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób  zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi  potrzebami  w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

4. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać, wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zadań powinny być realizowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym uczestnicy zadań  winni mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących,  maseczek ochronnych jak również zapewnioną przestrzeń do zachowania odpowiedniego dystansu. Wszelkie wymogi sanitarne winne być zastosowane zgodnie         
 z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się epidemii.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań

1. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   
w 2023  roku  w formie dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 47.500,00 zł. 

2. Na realizację zadań  wskazanych w konkursie Gmina Czchów przeznacza w 2024 roku kwotę 50.000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.Organizacja pozarządowa lub podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe Gminy są zobligowane wykazać w składanej ofercie udział finansowy środków własnych lub środków  finansowych z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% wartości całkowitej oferty, a także wkład  osobowy, stanowiący co najmniej 5% wartości całkowitej oferty.

Wnioskodawca zobowiązany jest do precyzyjnego wskazania wkładu finansowego i wkładu rzeczowego w kalkulacji kosztów – informacje te umieszcza się w punkcie VI. oferty (Inne informacje).

2. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 

5. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 

1) być wpisani do właściwego rejestru sądowego lub do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub posiadać upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej zdolność prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania, 

2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 

V. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być wykonane w 2024 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 30 listopada 2024 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 

4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają pisemnej zgody Burmistrza Czchowa oraz podpisania aneksu do umowy. 

VI. Termin i warunki składania ofert. 

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.571) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo                            
o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261).

2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2024 r, do godz. 14:30
w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać ofertę na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.   
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku" oraz nazwą wybranego rodzaju zadania, na który organizacja lub inny podmiot składa ofertę. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.

6. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

7. W celu usprawnienia przeprowadzenia  procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przygotowania umów – oferent może złożyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność  z oryginałem:

1) kopia statutu stowarzyszenia,

2) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego oferenta (wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym),

3) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza  do reprezentowania parafii  i zaciągania zobowiązań  finansowych ( podpisania umowy dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania),

4) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla oferenta  stanowiący o podstawie działalności oferenta potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących,

5) aktualne pełnomocnictwo/upoważnienie zarządu (lub innego organu  wykonawczego) dla osób składających ofertę, nie wpisanych  w przedkładanym rejestrze lub ewidencji,

6) oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych, powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) złożonego wniosku o zmianę danych odpowiednio w KRS lub innym  rejestrze  lub ewidencji,

7) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

7. Załączniki, o których mowa w ust.7 muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, każda strona załącznika musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem daty i formułą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta – jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być czytelnie podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VII. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa w drodze zarządzenia, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty tj.: 

1)  czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,

2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 

3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie, 

4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, 

5) czy oferta jest czytelna, 

6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,

7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,

8) czy zapewniono minimalny wkład:

   a)  finansowy w wysokości  co najmniej 5% wartości oferty,

   b)  osobowy w wysokości  co najmniej 5% wartości oferty.

3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty          w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych  

w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 

Kryterium

Punktacja

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

0-8 pkt.

- dysponowanie bazą lokalową i zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania,

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie

- proponowane działania, które zostaną podjęte w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania.

0-16 pkt.

- ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania,

            - przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis  

             pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla kalkulacji kosztów)

 

3.  Udział  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  na realizację zadania- powyżej 10% wartości zadania.

2 pkt.

4.  Udział  wkładu osobowego  na realizację zadania- powyżej 10% wartości zadania.

2 pkt.

5.  Udział  wkładu rzeczowego  na realizację zadania.

 

2 pkt

6. Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich.

0-4 pkt.

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

 

Suma maksymalnej liczby punktów

34 pkt.

5. Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% maksymalnej liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej maksymalnej liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i  udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 

7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia  22 lutego 2024 roku.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert          
  i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego                   
w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.),  
 a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych
z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.

7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.

8. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów będą przetwarzane przez Gminę Czchów – Administratora danych osobowych z siedzibą w Czchowie  Rynek 12, 32-860 Czchów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

9. Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Wnioskodawcę do kontaktu ze Zleceniodawcą wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.       w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez: Katarzynę Jarosz: tel.146621712.

Załączniki do pobrania (pliki edytowalne docx):