b_250_0_16777215_0_0_images_Rada_seniorów.jpg

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2024
Burmistrza Czchowa z dnia 20 maja 2024 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Czchowie

1. Członkiem Rady może być osoba, która ukończyła 60 lat, jest zameldowana na terenie Gminy Czchów i wyraziła pisemną zgodę na bycie członkiem Gminnej Rady Seniorów w Czchowie
(dalej Rada).
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje:
1) Mieszkańcom Gminy Czchów, którzy ukończyli 60 lat, przy czym każdy kandydat do Rady musi zebrać co najmniej 15 podpisów od osób starszych;
2) Podmiotom działającym na rzecz osób starszych.
3. Każdy kandydat do Rady może zostać zgłoszony tylko przez grupę mieszkańców albo przez podmiot działający na rzecz osób starszych, a każda osoba starsza może poprzeć tylko jednego kandydata do Rady. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę starszą dla więcej niż 1 kandydata do Rady skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby dla wszystkich zgłoszonych kandydatów do Rady.
4. Zgłoszenie Kandydata może odbyć się jedynie na podstawie formularzy zgłoszeniowych, którego wzory stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia tj.:
a) załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Czchowie;
b) załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia kandydata z poparciem osób starszych;
c) załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia kandydata przez podmiot mający siedzibę na terenie Gminy Czchów, działający na rzecz osób starszych;
d) załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów;
e) załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dla osoby popierającej kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów.
5. Jeżeli łączna liczba kandydatów zgłoszonych do Rady:
1) jest mniejsza niż 10 - Burmistrz przedłuża termin zgłaszania kandydatur o 14 dni; jeśli w drugim terminie nie zgłosi się wymagana liczba kandydatów, ponowne wybory Burmistrz ogłasza po upływie 3 miesięcy;
2)wynosi nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 – wszyscy zgłoszeni kandydaci stają się członkami Rady;
3) jest większa niż 15 - Burmistrz zwołuje wszystkich zgłoszonych kandydatów do Rady na spotkanie wyborcze; każdy uczestnik spotkania wyborczego głosuje na nie więcej niż 15 kandydatów do Rady.
Za wybranych uważa się 15 kandydatów którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równej ilości głosów komisja skrutacyjna, powołana Zarządzeniem Burmistrza, przeprowadza losowanie.
6 . Po przeprowadzeniu wyborów Burmistrz, w drodze zarządzenia, ogłasza skład Rady.
7. Formularze udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czchowie, oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta.
8. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie ul. Rynek 12 32-860 Czchów w okresie przeprowadzenia naboru tj. w dniach od 21 maja 2024 roku do 29 maja 2024 roku.
9. O ważności zgłoszenia kandydata decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Załączniki dostępne są na stronie BIP Czchów